Birim Görev Tanımları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

FONKSİYONEL GÖREV TANIM VE DAĞILIMI

 

Fakültemiz, 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Fakültemiz bünyesinde lisans düzeyinde İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sağlık Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere altı bölüm bulunmaktadır. Fakültemizde 6 profesör, 7 doçent, 17 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 17 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 50 akademik personel ve 8 idari personel görev yapmaktadır. 

 

 

 


DEKAN


Fakülte KuruluDekan YardımcılarıFakülte Yönetim KuruluFakülte Sekreteri
Bölümler— İşletme— Uluslararası İlişkiler


— Uluslararası Ticaret


— Sağlık Kurumları Yöneticiliği


—Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik


—Yönetim Bilişim Sistemleri

 

 

 

 

DEKAN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
5. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak,
6. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini elinde bulundurmak,
7. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek,
8. Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğrenim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
9. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

FAKÜLTE KURULU
Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan ve programı ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.
1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.
2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.
3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.
5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.
6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

DEKAN YARDIMCISI
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

• 2547 Sayılı Kanunun 16. Maddesinde Dekan yardımcısının görevleri belirtilmiştir. Ayrıca dekan tarafından verilen görevleri de yerine getirmek ile de yükümlüdür.
• Birimin tüm sevk ve idaresinde Dekan' a birinci derecede yardımcı olurlar,
• Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini organize etmek,
• Öğrencilerle birebir görüşmeler sağlamak,
• Dekan' ın görevi başında bulunmadığı zamanlarda hem sevk ve idare konusunda hem de harcama konusunda tam yetki sahibidirler.
• Dekan Yardımcısı, Dekan ve Rektörlük Makamına karşı sorumludur.

FAKÜLTE SEKRETERİ
Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Fakülte Sekreteri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesinin (b) fıkrasına göre
dekana bağlı olarak, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.
1. Fakülte Sekreterliği bünyesinde yürütülen işlere ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak,
2. Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak Üniversitemiz birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan’ a onaya sunulmasını sağlamak,
3. Kurum içi ve kurum dışından gelen evrak ve eklerinin havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini sağlamak,
4. Fakülte Sekreterliği ile evrak ve dokümanın yönetmelikler doğrultusunda dosyalanmasını sağlamak,
5. Fakülte bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzeninin sağlamak ve geçmiş döneme ait her türlü evrakın Arşiv Yönetmelikleri doğrultusunda arşivlenmesini sağlamak,
6. Fakülte Sekreterliği faaliyetlerine ilişkin, çalışanlarla yapılacak toplantıların gündemini belirlemek, toplantı kararlarını düzenlemek ve yürütmek,
7. Astların özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,
8. Fakülte Sekreterliği alt birimlerinin taleplerini değerlendirmek ve yanıtlamak,
9. Fakülte Sekreterliği ve idari hizmetler ile ilgili olarak çalışanlardan ve birimlerden gelen görüşleri, önerileri ve şikayetleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
10. Fakülte bünyesinde yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak,
11. Fakülte Sekreterliği birim sorumlularını belirlemek, personelinin görev tanımlarını hazırlayıp teslim etmek, birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip, getirmediklerini denetlemek,
12. Fakülte Sekreterliği idari birimleri ile ilgili tüm araç-gereç ve malzemenin yıllık sayımının yapılması ve buna ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak,
13. Fakülte ile ilgili bütçe çalışma programı tasarısını hazırlamak,
14. Rektörlüğümüz tarafından organize edilen toplantılara katılmak,
15. Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına raportör olarak katılmak,
16. Dekanın uygun görmesi halinde Gerçekleştirme Görevlisi olmak,
17. Tüm İdari Personelin görevlendirilmesi,
18. Fakülte ve bağlı bulunan birimlerde yürütülen idari hizmetlerin yönlendirilmesi.
19. Fakültenin Hizmet Alımı İhalesini düzenlemek ve yapılmasına yardımcı olmak ve bu ihale şartlarının uygulanmasını sağlamak,
Sorumluluk: Dekanlık Makamına karşı sorumludur.

FAKÜLTE BÖLÜMLERİ
Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve ana sanat dallarından oluşan; Fakültelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

BÖLÜM BAŞKANI
Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından dekan tarafından, üç yıl süre ile atanır ve bu atama rektörlüğe bildirilir. Süresi biten başkan yeniden atanabilir.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Fakülte kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek,
2. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek,
3. Her öğretim yılı sonunda, bölümün geçmiş yıllardaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu hazırlamak ve dekana sunmak,
4. Bölüm Kurulu’na başkanlık etmek ve bölüm kurulu kararlarını uygulamak,
5. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI
Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
1. Bölüm başkanının yokluğunda bölümü temsil eder ve başkanın görevlerini yapar
2. Ders ve Sınav Programlarının hazırlanmasında ve işleyişinde bölüm başkanına yardım eder
3. Bölüm başkanının verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.

BÖLÜMLER

 1- İŞLETME BÖLÜMÜ

İşletme Bölümü’nün temel amacı, uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede yapıcı yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, rekabetçi iş ortamının neden olduğu sorunlarla başa çıkabilecek yöneticiler yetiştirmektir.

İşletme Bölümü, işletmecilik disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. İşletme Bölümü’nde uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek işletmecilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

İşletme Bölümü'nün amacı, lisans düzeyinde, evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli öğretim programları düzenlemek, yürütmek ve bölgesel taleplere uygun danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmektir.

Bu temel amaçlar doğrultusunda İşletme Bölümü'nde verilen öğretim programları; işletme ve çevresi ile ilgili kavramları anlamaya yönelik bir görüş geliştirmeye yöneliktir. İşletmeyle ilgili politikaları ve stratejileri planlama, uygulama ve değerlendirme için gerekli olan becerileri, profesyonel tutumu ve yetenek kazandırılmaya çalışılır. Bunun yanı sıra günümüzün hızla değişen, önceden tahmin edilemeyen iş dünyası ile ilgili gerekli bilgiye sahip potansiyel yöneticileri eğitmeye ve aynı zamanda bu bilgiyi uygun bir temelde uygulayabilme becerisini geliştirmek amaçlanır.

Mezunların Çalışma Alanları

İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler.

Planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun maddi olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar.Mal ve hizmet üreten her türlü kurum ve kuruluşta planlama, yönetme ve denetleme alanlarında çalışabilecekleri için iş bulma olanakları geniştir.

2-SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Bölümün amacı, sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalar ile bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu program, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik ve gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır.

Bu program çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirir ve eğitim süresi 4 yıldır. Programdan mezun olan öğrenciler "Sağlık Kurumları Yöneticisi" ünvanı almaktadır. Bu unvan ile kurumların personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç – gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işler yaparlar.

Bu bölümden mezun olanlar, Sağlık Kurumları İşletmecileri, kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’nın sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten kuruluşların sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ihtiyacı, bu alan mezunlarının iş imkanını artırmaktadır.

3-ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

Uluslararası ticaret, çok hızlı değişen küresel pazarda çevresel koşulları dikkate alarak, bir ülke ekonomisinin tüm sektörler itibariyle hem iç piyasa hem de uluslararası piyasalarda etkin rekabet gücü oluşturabilme ve ülkenin refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayabilme olanaklarını sağlayan bir bilim dalıdır.

Bu kapsamda bu bölümün amacı, Türkiye’ye uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücü kazandırabilmek ve bu rekabeti sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için gerekli olan işgücünü temin etmeye çalışmaktır. Bölümün diğer bir amacıda, uluslararası pazarda ülkelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabeti yönetebilmeleri için üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir.

Bu amaçlar çerçevesinde, birinci sınıftan başlayarak öğrencilerimizin kariyer planlarını yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Uluslararası ticaret konularında uzman akademisyenlerin, sektör temsilcileri ile sürekli olarak bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulunulmaktadır. Ayrıca, uluslararası ticarete konu olan kurum ziyaretleri, konu ile ilgili en üst düzeydeki kişilerin okulumuza daveti ile onlarla buluşup, fikir ve deneyim paylaşılmasına olanak sağlanmaktadır.

Bu bölümde ele alınan tüm dersler, öğrencilerin deneyim kazanabilecekleri bilgileri çok daha kısa bir zamanda çok daha etkili bir şekilde öğrenmesine katkı sağlaması yönündedir. Bölümün ders konuları, çevre ve uluslararası ticaret teorisi, devletlerin uluslararası ticarete etkileri, bölgesel ekonomik işbirlikleri, uluslararası yatırım kararları, döviz kurlarının oluşumu, uluslararası işletmecilikte müzakereler ve diploması, ülke değerlendirme ve seçim kararları, işbirliği stratejileri, kontrol işlevi, uluslararası pazarlama, ihracat ve ithalat stratejileri, küresel üretim ve tedarik zinciri yönetimi, uluslararası işletmecilikte muhasebe, vergi sistemleri ve finansman fonksiyonu, insan kaynakları yönetimi, İktisat, istatistik, muhasebe, yönetim ve organizasyon, uluslararası işletmecilik, karar alma teknikleri, maliyet muhasebesi, pazarlama, uluslararası pazarlama, ticaret hukuku, iş iletişimi, işletme politikası, Türk vergi sistemi, finansal analiz, yönetim muhasebesi, finansal yönetim ve üretim yönetimi kapsamaktadır.

Bölümü başarı ile bitiren öğrenciler, uluslararası pazarlarda çeşitli ve çok sayıda iş olanaklarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca, işletmelerde çok gereksinim duyulan ekonomik analiz ve tahmin yapabilme yeteneklerine sahip olacaklardır. Bu bağlamda mezun olan öğrenciler uluslararası ithalat ve ihracat firmalarında, ticaret ve sanayi odalarında, ihracat birliklerinde, dış ticaret sermaye şirketlerinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve uluslararası perakende sektöründe, uluslararası marketlerde veya ulaşım ve lojistik firmalarında görev alabileceklerdir. Öte yandan, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye'nin Dış temsilcilikleri, Konsolosluk ve Elçiliklerde pazar araştırmacısı ya da Avrupa Birliği ile ilgili projelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

 4-ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel bilgilerin kazandırılmasını, uluslararası sistemin tarihini uluslararası sistemin işleyişini, hukuksal çerçevesini, olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Uluslararası sistem içinde Türkiye'nin yerine ve dış ilişkilerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır. Temel derslerin yanı sıra İngilizce yazışma ve diplomatik yazışma derslerine yer verilmektedir. Bölümde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi ve geçirdiği evreler, işleyişi, hukuksal çerçevesi, ekonomik yapısı, devletin ilişkileri ve uluslararası sistem içinde Türkiye'nin yeri ve dış ilişkileri öğretilmektedir.

Uluslararası ilişkiler bölümünde, uluslararası sistemin yapısını ve işleyişini, bu sistem içinde yer alan devletleri, uluslararası örgütlerin ve devlet dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini ele alıp incelenmektedir. Son yıllarda küresel çapta yaşanan gelişmeler ve değişimler; bu değişimler, sorunlar ve yine bunlara yönelik alınan dış politika kararları belirli ölçülerde hemen herkesi etkilemektedir. Bu kapsamda, gerek bölgesel gerekse global çerçevede gerçekleşen değişimlerin ve sonuçlarının irdelenmesi, kapsamlı analizlerinin yapılması uluslararası ilişkiler bölümü açısından çok önem taşımaktadır.

Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diploması alanında çeşitli unvanlarla görev alabilir. Diplomat, devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütebilir. Uluslar arası ilişkiler bölümü mezunları geniş iş bulma olanaklarına sahiptir. Kamu kuruluşları başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, çeşitli bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, AB Genel Müdürlüğü, uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarını istihdam etmektedirler. Özel sektörde ise başka bankacılık ve finans kurumları olmak üzere çeşitli firmalar uluslar arası ilişkiler mezunları için cazip iş alanları oluşturmaktadır.

5-YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Sanattan bilime, işten boş zamana, mekândan ve eğitim seviyesinden bağımsız olarak, bilgi hepimizi etkilemektedir. İnternetin ortaya çıkışı, ticaretin küreselleşmesi ve bilgi ekonomisinin ortaya çıkışı; bilgi sistemlerinin iş ve yönetimdeki rolünü yeniden düzenlemektedir. Yeni bilgi dünyasının şekillenmesi için; bilgiyle ilgilenen bilim adamlarının anlayışına ve yol göstericiliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum insanları her an bilgiye ulaşılabilir kılmak için; birçok aktiviteyi, sistemi ve hizmeti dizayn edebilecek ve yönetebilecek yeteneklere sahip profesyonellere ciddi anlamda ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Bilgi teknolojisinin tüm iş yönleriyle bütünleştirilmesi ve uyumlu bilgi sistemlerine duyulan kritik ihtiyaç; hem bilgi sistemleri hem de işletme alanlarında uzmanlığa sahip mezunlara ciddi anlamda ihtiyaç duyulmasını ortaya çıkarmıştır.

 Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS); modern organizasyonları yönetebilmek için kritik olan bilgisayar ve bilişim sistemleri alanlarında çalışma yapmak anlamına gelmektedir. YBS yönetim bilimini, bilgisayar bilimini ve davranışsal bilimleri bütünleştiren disiplinler arası bir alandır. YBS’ nin amacı; işletmelere ve işletmelerin müşterilerine değer yaratmak için; insan, süreç ve teknoloji içeren sistemleri yapılandırmak ve işletmek için bilgisayar ve iletişim teknolojilerini bir arada uygulamaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı öğrencilere teknik becerilerin yanı sıra, iş ve sistem kavramlarını bir arada öğretmek ve yüksek kalite bilgi sistemlerini tasarlanması ve uygulanabilmesi için gerekli aşamaları ön görebilme ve yönetebilme kabiliyeti geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğretim programı kavramlar, metotlar ve bilişim sistemlerinin sahadaki pratik uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin bilişim sistemlerinin firma içinde karar vermede kullanılmasına anlamlı katkı sağlayacak beceriler kazanmaları sağlanmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri bir organizasyonun dijital mal varlığını planlayacak, tasarlayacak, kullanacak ve yönetecek şekilde yetiştirmektedir. Modern iş ortamında dijital varlıklar sadece teknolojiyi kapsamaz, aynı zamanda bilişim sistemleri alt yapılı iş süreçlerini kapsadığı gibi, bilgiyi elde etme, işleme, sentezleme, yönetme ve iletme süreçlerini de kapsar.

İlk iki yılda; öğrenciler dengeli olarak, organizasyon, muhasebe, ekonomi, pazarlama, operasyon yönetimi, işletmecilik, girişimcilik, istatistik, finans, karar analizleri, bilişim sistemlerinin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili, sosyal konular gibi yönetimsel dersleri; problem çözme ve programlama, nesne tabanlı programlama, bilgisayar algoritmaları, donanım, sistem yazılımı, veri modelleme ve veri tabanları, telekomünikasyon, iletişim ağları, bütünleşik bilgi sistemleri gibi bilişim teknolojileri derslerini alırlar.

Son iki yılda öğrenciler sistem tasarımı ve analizi, bilişim sistemleri yönetimi, iş programlama, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, uzman sistemler ve karar destek sistemleri, veri madenciliği uygulamaları, veri iletişimi ve network güvenliği, yönetim bilimleri metotları, kurumsal kaynak planlama sistemleri ve elektronik ticaret, iş sistemleri geliştirme, etik ve sosyal konular, uluslararası bilişim sistemlerinin yönetimi, bilişim sistemleri güvenliği ve kontrolü gibi bütünleşik dersler alırlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm mezunları birçok iş alanında ve devlet sektöründe aranan elemanlar olarak öne çıkmaktadırlar.Neredeyse her organizasyon, her büyüklükteki özel, vakıf veya devlet sektörü yönetim bilişim sistemleri profesyonellerini çalıştırmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri uzmanları genelde organizasyonun bilişim teknolojileri konularına çözümler sunan elemanlardır. Yönetim Bilişim Sistemleri profesyonellerinin teknolojiye, veri tabanı geliştirme gibi çok teknik konulardan, iş analisti gibi daha işletmeye yakın konulara kadar zor pozisyonlara ilgisi olması gerekir. Yönetim Bilişim Sistemleri ana bilim dalı işletme ve kamu yönetimi için gerekli analitik yönetim ve bilişim yönetimi becerilerini kazandırmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri şu gibi alanlarda kariyer yapmaya hazırlamaktadır: 

 • Bilişim Teknolojileri
 • Risk Yönetimi
 • Teknik/niceliksel tedarik zinciri lojistiği ve yönetimi
 • Operasyon planlama ve yönetimi

  Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri şu gibi pozisyonlarda kariyer yapmaya hazırlamaktadır:

 • Sistem ve iş analisti
 • Sistem Geliştirme Müdürü
 • Bilişim Sistemleri Proje ve Program Müdürü
 • Bilişim Sistemleri Danışmanı
 • Bilişim Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yrd.

  Hedefimiz şirketlerdeki bilişim sistemlerini geliştirebilecek ve bu sistemleri yönetebilecek bilişim teknolojileri becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Mezunlarımız içinde bulundukları organizasyona ve topluma değer katmak için bilişim teknolojilerini geliştirecek ve yaygınlaştıracaklardır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden mezun olan öğrenciler;

 • İş, stratejik ve teknik becerilerini bir araya getirerek karmaşık iş süreçlerine uygulayabilirler.
 • Farklı gruplar arasında etkin bir şekilde çalışabilirler ve dünyayla iletişimlerini korurlar. ,
 • Uygulamalı bilişim teknolojileri ile ilgili prensipleri ve teorileri kavrarlar.
 • İnterneti sarmalayan teknik konular ve düzenlemeleri anlarlar.
 • Üretkenlik ve rekabet edilebilirlik için bir avantaj olarak bilişim teknolojilerini uygularlar.
 • Bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri arasındaki yakınlaşma gelişmelerinin farkına varırlar.
 • Organizasyonel karar vermede bilgi farkındalığının ve okur-yazarlığın rolünü tartışırlar.
 • Yazılım ve donanım yaşam döngülerinin ana rolünü kavrarlar.
 • Organizasyonel ihtiyaçları karşılamak için; uygun analitik ve ölçüm metotlarını/araçlarını değerlendirirler, seçerler ve uygularlar.
 • İşletme ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden ve işletme hedefleriyle uyuşan bilişim teknolojilerini araştırırlar, ulaşırlar, seçerler ve uygularlar.
 • Paydaşların iş ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceğini açıklamak ve hali hazırdaki uygun bilgileri iletmek için, paydaşlarla sözlü olarak, görsel olarak veya yazıyla etkin biçimde iletişim kurarlar.
 • Küresel firmalar arasında için en iyi siber güvenlik uygulamalarnı ve risk yönetimini bütünleştirerek, sorumluluk bilinciyle organizasyonların kritik bilgilerini ve varlıklarını korurlar.
 • Yüksek performanslı takımları ve projeleri yöneterek stratejik hedeflere ulaşmak için teknoloji çözümlerini planlarlar, yürütürler ve değerlendirirler.

6-SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü her geçen popülaritesi artan ve sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarına uzman ve yetişmiş eleman yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Sigortacılık ekonomik, ticari ve mesleki faaliyetler, doğal felaketler, sağlık ve gelir güvencesi gibi alanlarda muhtemel risklere karşı modern bir risk dağıtma yöntemidir. Bu alandaki hizmetler gitgide çeşitlenmekte, yeni yöntemler geliştirilmekte ve kurumsal düzenlemeler yapılmaktadır. Sigortacılık, bütün dünyada hızla büyüyen önemli sektörlerdendir. İktisat, ticaret, hukuk, finans, matematik gibi alanlarla kesişen bir uzmanlık alanıdır. Uzmanlık düzeyinde eğitim alanlar, spesifik bir alanda uzmanlaşmanın sağlayacağı istihdam imkanlarından yararlanacaklardır. Sosyal güvenlik modern ekonomilerin en önemli problem alanlarındandır. Demografi, işgücü piyasalarındaki değişiklikler ve istihdam sorunları, yoksulluğun giderilmesi ve dışlanmanın önlenmesi, daha geniş çerçevede sosyal siyaset, kamu dengesi ve kamu müdahaleleri gibi konuları sosyal güvenlik açısından analiz etmek zorunlu hale gelmiştir. 2008’den bu yana yaşanan küresel ekonomik kriz, sosyal güvenliğin ekonomi politikaları açısından ne kadar belirleyici olduğunu göstermiştir.

İşgücü piyasalarındaki köklü değişiklikler sosyal güvenlik alanlarında yeni çözümler geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı bu alanda lisans düzeyinde bir programdan mezun olmak spesifik bir uzmanlık sağlayacaktır. Bölümde temel düzeyde  işletme, muhasebe, bilgi teknolojileri ve hukuk derslerinin yanı sıra, uzmanlık düzeyinde şu konular okutulacaktır: Sigorta İşlemleri ve Türleri, Ekonomi ve Sigorta, Finansal Analiz, Sigorta Muhasebesi, Aracı Sigorta İşletmeleri, Vergilendirme, Risk Yönetimi, Emeklilik ve Gelecek Planlaması, Finansal Hesaplar ve Hayat Sigortası, Sigorta Çeşitleri, Sosyal Güvenliğe Giriş, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik Sistemleri, AB’de Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları, Güvenlik Uygulamaları Denetimi, Sigorta Branşları, Bireysel Emeklilik, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Aracı Sigorta İşletmeleri

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü mezunları, bankalarda, sigorta kuruluşlarında, SGK Müdürlüklerinde, özel ve kamu kurumlarının muhasebe ve finans bölümlerinde çalışabilmektedirler. Sosyal güvenlik uzmanının gereksinim duyulduğu tüm işletmelerde ve sigorta işlemlerinin yapıldığı veya bu işlemlere aracılık eden kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca iş yeri açma işlemlerini tamamlamak sureti ile kendi hesaplarınada birer girişimci olarak çalışabilmektedirler.